آموزش رایگان تری دی مکس ، آموزش رایگان 3d max - پویا اندیش - آموزش رایگان Vray

 

آموزش رایگان طراحی ساختمان زاها حدید - حیدر علی اف - توسط استاد ارجمند مهندس مهدی بندری - تصویرگران پویا اندیش

 قسمت اول طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت دوم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت سوم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت چهارم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت پنجم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت ششم طراحی با تری دی مکس :

 

 

 

قسمت هفتم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت هشتم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت نهم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت دهم طراحی با تری دی مکس :

 

 

 

قسمت یازدهم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت دوازدهم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت سیزدهم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت چهاردهم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت پانزدهم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت شانزدهم طراحی با تری دی مکس :

 

 

قسمت هفدهم طراحی با تری دی مکس :

 

 BY Mr Mehdi Bandarai - TASVIRGARAN POUYA ANDISH