همایش های تری دی مکس ، سمپوزیم های تری دی مکس ، ورکشاپ های تری دی مکس - 3D Max

همایش های تری دی مکس ، سمپوزیم های تری دی مکس 

مرکز تخصصی برگزاری همایش ها ، ورکشاپ ها و سمپوزیم های  3D Max - تصویرگران پویا اندیش .